Kształcenie na odległość

Sprawdź Naszą ofertę kursów on-line

Kształcenie na odległość bez wychodzenia z domu

Kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą (XI edycja)

TRWAJĄ ZAPISY !

POSTARAJ SIĘ O DOFINANSOWANIE DO 80% KOSZTÓW!

Kurs organizowany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. zdn. 30 września 2016 r. , poz. 1591). Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. zdn. 25 sierpnia 2017r., poz. 1597).

Obszary tematyczne kursu:
– Przywództwo edukacyjne w szkole
– kształcenie umiejętności w zakresie przywództwa edukacyjnego i stosowanie go adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkół,
– Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego zapoznanie słuchaczy z organizowaniem procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się,
– Polityka oświatowa dyrektor jako lider w środowisku- analizowanie efektywnej współpracy wewnątrz i międzyinstytucjonalnej jako podstawy dobrego funkcjonowania w środowisku lokalnym,
– Zarządzanie zasobami ludzkimi – rozumienie koncepcji opartej na zarządzaniu zasobami ludzkimi, inicjowaniu, wspieraniu i monitorowaniu doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników,
– Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym – poznanie organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i prawnego,
– Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym – kształtowanie umiejętności zarządzania własnym rozwojem zawodowym

Organizacja kursu:
– zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane z wykorzystaniem platformy e-learningowej,
– materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu platforma edukacyjna Moodle,
– egzaminy odbywać się będą poprzez sprawdziany testowe,
– około 20% zajęć będzie miało charakter stacjonarny,
– słuchacze, po wywiązaniu się z wszelkich powinności, otrzymają świadectwo kwalifikacyjne.

Liczba godzin: 210 + 26 przeznaczonych na praktykę szkolną + 4 przeznaczone na seminarium dyplomowe.

termin realizacji: 27.05.2018 r. – 29.02.2019 r.
liczba godzin: 210+26h przeznaczonych na praktykę szkolną + 4h przeznaczone na seminarium dyplomowe
cena: 1400 zł (możliwość rozłożenia na raty)

Trwają zapisy !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej…

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu on-line

TRWAJĄ ZAPISY !

POSTARAJ SIĘ O DOFINANSOWANIE DO 80% KOSZTÓW!

Zapraszamy na kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu organizowany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ Awans” w Kielcach. Placówka posiada zgodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnego kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

1. Czas trwania kursu: 150 godz
2. Termin kursu: 31.05.2019 r.  – 31.08.2019 r.
3. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą realizowane z wykorzystaniem platformy e-learnigowej.
4. Kurs umożliwia uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć praktycznych w szkołach zawodowych, Centrach Kształcenia Praktycznego oraz do prowadzenia zajęć warsztatowych pozalekcyjnych, pozaszkolnych z różnych branż np. artystycznych, ratownictwa wodnego.

Wymagania dla uczestników kursu:

– wykształcenie wyższe
lub
– średnie ze świadectwem dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe
lub
-tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać
– umiejętności przydatne do pracy z komputerem

Trwają zapisy !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej…

Szkolenie – „Autyzm- jak skutecznie prowadzić terapię?” on-line

TRWAJĄ ZAPISY !

Szkolenie skierowane jest do rodziców, nauczycieli, dyrektorów placówek edukacyjno-terapeutycznych, terapeutów, studentów.
Celem szkolenia jest zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat autyzmu i całościowych zaburzeń rozwoju. Uczestnicy będą mogli dokładnie poznać specyfikę funkcjonowania dziecka z autyzmem, zrozumieć jego potrzeby i możliwości. Tematyka kursu będzie obejmowała zagadnienia związane m.in. z charakterystyką autyzmu, metodami pracy z osobami z autyzmem, sposobami radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z wychowania i edukacji dziecka autystycznego. Na poszczególne lekcje będą składały się zarówno wiadomości teoretyczne, jak i wskazówki praktyczne, przydatne w terapii dziecka z autyzmem.
Po zaliczeniu testu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie, wysłane tradycyjną pocztą.

termin realizacji: Zapisy przez cały rok!
liczba godzin: 30h + 3 konsultacje po 2h (czat z wykładowcą) 
cena: 190 zł

Trwają zapisy !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej…